Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Uzasadnienie projektu

Grupa docelowa projektu spełnia wymagania Działania 8.3-są to osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym bezrobotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i sieroty. Bezpłatny Internet dostępny też będzie w dużej części gminy, a więc także na obszarze wiejskim. Główną barierą w wykorzystaniu Internetu na obszarze gminy są braki infrastruktury sprzętowej oraz wysokie koszty jej zakupu przez gosp. domowe podlegające e-wykluczeniu.. Ponadto BO znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na zakup sprzętu spełniającego obecne standardy oraz opłacenie kosztów Internetu. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby włączenia BO we współczesne społ. informacyjne, ich aktywizacji społ. i na rynku pracy, wyrównania szans w dostępie do informacji, nauki i pracy. Projekt odpowiada potrzebom grup docelowych gdyż zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu dużym grupom ludności, w tym z terenów wiejskich, pozwala na zakup sprzętu wytypowanym BO oraz zapewnia podniesienie ich umiejętności w zakresie obsługi komputera, co korzystnie wpłynie na ich kompetencje jako potencjalnych pracowników i sytuację życiową. Skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze wiejskim gminy jest bardzo duża; w mieście dostęp do Internetu występuje wyłącznie przez sieci telekomunikacyjne i jest umiarkowanie rozpowszechniony.

Korzyści z udostępnienia Internetu gr. docelowym to m.in.:

  • zwiększenie dostępu do informacji - umożliwienie nauki i podnoszenia kompetencji osobistych; ofert pracy i umożliwienie pracy na odległość.
  • ułatwienie uczestnictwa w społ. informacyjnym, aktywizacji społ.
  • umożliwienie korzystania z e-usług.

Dzięki temu w gminie wzrastać będzie zasób wykwalifikowanego, aktywnego i innowacyjnego kapitału ludzkiego. Korzyści te pokazują wpływ projektu na poprawę sytuacji gr. docelowych Zaplanowane zadania(wydatki) zostały dobrane pod kątem konfiguracji kompleksowego rozwiązania hamującego rozwój wykluczenia cyfrowego pod względem infrastrukturalnym jak i w ramach czynnika ludzkiego. Działania będą trwałe pod względem technicznym, zapewniać będą jak najdłuższe efektywne i sprawne działanie i funkcjonowanie sprzętu. W zw. z tym relacja nakład/rezultat w projekcie będzie przedstawiał się korzystnie oraz spełnione zostaną postulaty Działania 8.3 Zaplanowane rozwiązania techniczne są właściwe, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych gminy.

A+ A-

Twój adres IP to: 3.235.182.206